Felhasználási feltételek

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. által üzemeltetett www.betadine.hu internetes portál (a továbbiakban: „honlap”) felhasználásának feltételei és biztosítékai

 

A honlap látogatásával Ön aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, valamint a szerzői jogról szóló törvényi és egyéb irányadó szabályozásnak.

 

A honlap tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, és az oldalak böngészésével egyidejűleg Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételeket. AMENNYIBEN NEM KÍVÁN BELEEGYEZNI A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBE, NE KERESSE FEL A HONLAPOT ÉS HALADÉKTALANUL ZÁRJA BE.

 

A honlap igénybevétele során Ön elfogadja a felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat végigolvasta-e, vagy sem. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. számára kiemelt fontossággal bír a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása, valamint a biztonságos böngészés megteremtése, amelynek érdekében megteszi a szükséges technikai, biztonsági és szervezési intézkedéseket.

 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a felhasználási feltételeket bármikor módosíthatja a módosított felhasználási feltételek megjelentetésével a honlapon. Minden módosítás a honlapon való közzétételt követően azonnal hatályba lép. Amennyiben nem kíván beleegyezni a módosított felhasználási feltételekbe, ne látogassa a honlapot a továbbiakban és haladéktalanul zárja be. Amennyiben a módosítás hatályba lépésének dátumát követően Ön továbbra is látogatja a honlapot, a honlap felhasználásával Ön feltétel nélkül és egyértelműen beleegyezik a módosított felhasználási feltételekbe.

 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. által folytatott személyes adatkezelésekről bővebben a https://hu.egis.health/adatvedelem oldalon tud tájékozódni.

 

Felelősség korlátozása, kizárása

 

A honlapot látogatók, szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy

 

 1. a honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi;

   

 2. a honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t, illetve a honlap készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;

   

 3. az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a honlap tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;

   

 4. az Egis Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát értesítés nélkül megváltoztassa, annak egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze;

   

 5. a honlap más honlaphoz (linkek) is kapcsolódhat, melyek használhatóságát az Egis Gyógyszergyár Zrt. ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért való felelősségét kizárja;

   

 6. a honlapon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat.

   

 7. A honlap általános információkat tartalmaz termékekről, amelyek elérhetőek vagy nem elérhetőek egy adott országban vagy a világ egy adott régiójában; előfordulhat, hogy különböző védjegyek vagy terméknevek/márkák alatt érhetőek el a különböző országokban, valamint, amennyiben irányadó, előfordulhat, hogy különböző javallatok és korlátozások mellett kerültek engedélyezésre az állami szabályozó hatóságok által értékesítés vagy alkalmazás céljára.

   

 8. A honlap különböző egészségügyi állapotokra, betegségekre vagy edzettségi állapotokra, illetve ezek kezelésére vonatkozó információkat tartalmazhat. Ezeknek az információknak nem célja helyettesíteni az orvos vagy egyéb egészségügyi szakember által nyújtott tanácsadást. Az itt feltüntetett információkat ne használja egészségügyi vagy edzettségi állapotának vagy betegségének diagnosztizálására. A honlap felhasználóinak minden esetben orvos és/vagy egyéb egészségügyi szakember tanácsát kell kérniük az egészségükkel kapcsolatos aggályokra vonatkozóan.

   

 9. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal garanciát vagy felelősséget a honlap tartalmának pontosságára vonatkozóan, és az információkat előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja.

   

 10. A honlap tartalmazhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ezek a más weboldalakra mutatkozó hivatkozások csupán a honlap felhasználóinak kényelme érdekében kerültek feltüntetésre. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vizsgálta felül a honlapon esetleg hivatkozott weboldalak mindegyikét, és nem felelős a honlapon hivatkozott egyéb weboldalakon található tartalmakért. A honlapon kívül található, egyéb weboldalakra mutató hivatkozásokra való kattintás kizárólag az Ön saját felelőssége. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem tehető felelőssé az ilyen weboldalak felhasználó általi hozzáféréséből eredő károkért vagy sérülésekért.

 

A szerzői jogra valamint a látogatói közlésekre vonatkozó kitételek

 

A honlapon található valamennyi információ – ide értve az oldal általános megjelenésére és hangulatára vonatkozó valamennyi információt, valamint minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi jogi oltalom alatt áll. A vonatkozó jogok kizárólag az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t, a MEDIMPEX ZRt.-t, a MUNDIPHARMA AG-t vagy a Purdue Pharma L.P.-t illetik meg. A BETADINE® védjegy jogosultja a MUNDIPHARMA AG.

 

Ön az Egis Gyógyszergyár Zrt. honlapjáról kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg bármely formában információt a szerzői jogra vonatkozó törvény rendelkezéseivel összhangban, az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. Az ilyen módon felhasznált információ, adat esetében továbbra is kötelező feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalásokat. A honlapon található irományok, tudományos művek szabad felhasználás körébe tartozó idézésekor meg kell nevezni a forrást, illetve a mű szerzőjét. A honlap bármely részének további nyomtatása, másolása, terjesztése, közzététele vagy módosítása szigorúan tilos, kivéve, amennyiben a honlapon ez kifejezetten engedélyezett.

 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál teljes tartalmát Ön, vagy más harmadik személy nyilvános, vagy kereskedelmi célra sem részben, sem egészben nem használhatja fel, nem módosíthatja.

 

A honlap rendszerében található védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, termékekre vonatkozó információk – a linkeken keresztül elérhető információkat is ide értve – nem értelmezhetők semmilyen módon az Ön részére megadott jognak, vagy engedélynek. A jogosult semmilyen jogát nem engedményezi vagy ruházza át a honlap látogatója részére.

 

A honlapon szereplő nevek, védett nevek, domain nevek az Egis Gyógyszergyár Zrt., a MEDIMPEX ZRt., a MUNDIPHARMA AG vagy a Purdue Pharma L.P. tulajdonában állnak, azokkal kapcsolatban a jogosult minden jogot fenntart magának és azokat üzleti céllal senki sem használhatja fel. A betadine.com domain nyilvántartott használója a Purdue Pharma L.P.

 

Harmadik fél tulajdonában lévő információkért az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal szavatosságot, azok felhasználásához, letöltéséhez a harmadik fél tulajdonos hozzájárulása szükséges.

 

A honlap tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatosan ellenőrzés alatt állnak, amelynek célja a jó erkölcs követelményeivel össze nem férő információk megszűrése, harmadik személy jogainak védelme, valamint a jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak törlésére. Ön kötelezi magát, hogy a honlap igénybevételekor nem tölt fel olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, ellentétes lenne. Tudomásul veszi továbbá, hogy a fentiekkel összefüggésben kártérítési felelősséggel tartozik.

 

A fő oldalunkra mutató linkek kivételével szigorúan tilos bármilyen link elhelyezése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, továbbá tilos az oldalak keretezése is.

 

A honlap portál adatkezelője és üzemeltetője az Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.).

 

Cg. 01-10-041762, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

 

A Társaság Székhelye:

 

Cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

 

Levelezési cím: 1475 Budapest 10 Pf. 100

 

Telefonszám: +36 1 803 2222

 

e-mail cím: otc@egis.hu